Cephalosporins

Cephalosporins

Cefixime 200/400 mg Tablets

Cefixime 100 mg Dispersible Tablets

Cefixime 25 mg/5 ml Drops

Cefixime 50/100 mg/5 ml Powder for suspension

Cefixime 50 mg, Clavulanic Acid 31.25 mg/5 ml Powder for suspension

Cefixime 100 mg, Clavulanic Acid 62.5 mg/5 ml Powder for suspension

Cefixime 100 mg, Clavulanic Acid 62.5 mg Dispersible Tablets

Cefixime 200 mg, Clavulanic Acid 125 mg Tablets

Cefixime 200 mg, Ofloxacin 200 mg Tablets

Cephalexin 250/500 mg Tablets

Cefpodoxime 100 mg Dispersible Tablets

Cefpodoxime 200 mg Tablets

Cefpodoxime 200 mg, Clavulanic acid 125 mg Tablets

Cefpodoxime 50 mg, Clavulanic acid 31.25 mg/5 ml Powder for Suspension

Cefpodoxime 200 mg, Ofloxacin 200 mg Tablets

Cefpodoxime 100 mg, Lactic Acid bacillus 60 million spores/5 ml powder for suspension